"HOG" Pancake Knife Sheath Tan/Brown

"HOG" Pancake Knife Sheath Tan/Brown

$30
"Roughy Classic Roughout" Pancake Knife Sheath Tan/Brown

"Roughy Classic Roughout" Pancake Knife Sheath Tan/Brown

$30
"Hands Up Basket Weave" Original Hooey Pancake Knife Sheath Tan/Brown

"Hands Up Basket Weave" Original Hooey Pancake Knife Sheath Tan/Brown

$30
"Neon Moon" Original Roughy Pancake Knife Sheath Black/Brown/Turquoise w/Aztec

"Neon Moon" Original Roughy Pancake Knife Sheath Black/Brown/Turquoise w/Aztec

$30
"Hooey Classic Roughout" Knife Sheath Brown w/Basket Weave

"Hooey Classic Roughout" Knife Sheath Brown w/Basket Weave

$25
"Hands Up Basket Weave" Original Hooey Knife Sheath" Tan/Brown w/ Basket Weave & Ivory Stitching

"Hands Up Basket Weave" Original Hooey Knife Sheath" Tan/Brown w/ Basket Weave & Ivory Stitching

$25
"Roughy Classic laced" Knife Sheath Brown/Black w/Laced Edge

"Roughy Classic laced" Knife Sheath Brown/Black w/Laced Edge

$25
"Roughy Classic Roughout" Knife Sheath Tan/Ivory w/ Edge Lacing

"Roughy Classic Roughout" Knife Sheath Tan/Ivory w/ Edge Lacing

$25
"Top Notch" Knife Sheath Black /Brown/Tan

"Top Notch" Knife Sheath Black /Brown/Tan

$25
"Neon Moon" Roughy Knife Sheath Black/Brown/Turquoise w/Aztec

"Neon Moon" Roughy Knife Sheath Black/Brown/Turquoise w/Aztec

$25